Hướng dẫn cài đặt 3CX trên Laptop/PC

Truy cập vào link để dowload phần mềm: Free Softphone for Windows •• Download | 3CX

Click vào free softphone here để tải xuống

Double Click vào ứng dụng để tiến hành cài đặt

Click Next >

Chọn I accept the terms in the License Agreement, rồi bấm Next 

Chọn thư mục để lưu rồi bấm Next

Click Install

Click Finish

Click Create Profile

Click New

Nhập thông tin:

  • Account name: Tên người dùng.
  • Caller ID: Tên người dùng.
  • Extension: Số nội bộ người dùng.
  • ID: Số nội bộ người dùng.
  • Password: Mật khẩu.
  • I am out the office – external IP: Nhập domain.
  • Use Outbound Proxy Server: Enable.
  • Nhập thông tin Outbound Proxy.

Sau đó bấm vào Advanced settings và chọn TCP ở mục SIP transport

Thiết bị hiện On Hook là đăng ký lên hệ thống thành công

Trả lời