Hướng dẫn cấu hình Yealink IP Phone series

Cách 1: Cấu hình bằng tay. Kết nối tới Web quản trị tại link: http://dia-chi-ip-cua-phone

Điền thông tin Username: admin và Password: admin. Và giao diện sau khi đăng nhập

Ta chọn Account và khai báo các thông số sau:

 • Line Active: Chọn Enable.
 • Label: Điền tên User
 • Display Name: Điền tên User.
 • Register Name: Điền thông tin Extension.
 • User Name: Điền thông tin Extension.
 • Password: Điền mật khẩu của Extension.
 • Server Host: Nhập thông tin domain đã được bên nhà cung cấp dịch vụ cung cấp
 • Port: Điền 5060.
 • Transport: Chọn TCP.
 • Enable Outbound Proxy Server: Chọn Enable.
 • Outbound Proxy Server: Nhập thông tin outbound proxy do nhà cung cấp dịch vụ đưa cho.

Kiểm tra trạng thái của thiết bị nếu Register Status: Registed

Vậy là hệ thống đã đăng ký thành công.

Cách 2: Cấu hình bằng Auto Provision

Sau khi bạn đăng nhập vào web quản trị rồi chọn Security → Trusted Certificates → Disable mục Only Accept Trusted Certificates → Confirm. Sau đó thiết bị sẽ reboot.

Ta chọn Settings → Auto Provision và khai các thông tin sau:

 • Server URL: URL bên server bên cung cấp dịch vụ
 • Username: Nhập thông tin username từ bên cung cấp dịch vụ.
 • Password: Nhập thông tin password từ bên cung cấp dịch vụ.
 • Chọn Autoprovision Now để thiết bị tự động reboot và lấy cấu hình.

Trả lời